Пропускане до съдържанието на страницата

Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане – оригинал

• Правно основание – чл.35, ал.1, чл.37, чл.42, чл.43 и чл.40, ал.1 от Закона за гражданската регистрация,
Необходими документи 
o съобщение за раждане от здравно заведение;
o документ за самоличност на родителите;
• Безплатна услуга
• Срок на извършване – до 7 дни, като денят на раждането не се брои.

 

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/