Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 15 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)
 

Срок за изпълнение и такси за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:

    5.1 по права линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

     5.2 по съребрена линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/