Пропускане до съдържанието на страницата

Създаване на Електронен Личен Регистрационен Картон в НБД “Население”

1. Чужди граждани със статут на постоянно или дългосрочно пребиваващи; 
2. Лица със статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище;
3. Лица, придобили, възстановили или за които е установено наличието на българско гражданство. 
• Правно основание – чл.23, чл.25 и чл.81 от Закона за гражданската регистрация, чл. 79 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за фуркциониране на Единната система за гражданска регистрация
• Допустим заявител –лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
• Необходими документи 
o уведомително писмо от Областна дирекция „Полиция; Удостоверение от Министерство на правосъдието;
o удостоверение за раждане, удостоверение за гражданско брак;
o анкетна карта – по образец от ЦАУИ, 
o документ за самоличност;
o заявление за постоянен адрес, документ за собственост, декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация
o адресна карта за настоящ адрес, документ за собственост, декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация
Обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни от заявяване – 7,00 лв. за 1 брой.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/