Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за раждане на територията на Община Русе от общината/кметството по местосъхранение на регистъра със съответния акт за раждане на лицето, за което се отнася.
• Правно основание – чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
• Допустим заявител – лицето, за което се отнася актът за раждане, на неговите роди тели/законните му представители; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. 
 

Срок за изпълнение и такси за издаване на удостоверение за раждане – дубликат за лица, родени в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

За издаване на удостоверение за раждане – дубликат за лица, родени след 01.01.2000 г. в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

 

За издаване на Препис-извлечение от акт за раждане:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на многоезично извлечение от акт за раждане за лице, родено в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на многоезично извлечение от акт за раждане за лице, родено след 01.01.2000 г. в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на Приложение I към Регламента на многоезичните стандартни удостоверения – Раждане – приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане на лице, родено в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на Приложение I към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Раждане – приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане на лице, родено след 01.01.2000 г.  в друго населено място.

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/