Пропускане до съдържанието на страницата

Заверка на документи за чужбина, нуждаещи се от легализация

Извършва се за документи, издадени на територията на Община Русе.
Не се заверяват (легализират) документи, издадени от служители, които към момента не са действащи длъжностни лица и/или документи, издадени на отменени образци и/или с отменен формат.
• Правно основание – чл. 7, ал.5 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС №184/1958 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 1958 г.м изм., бр.10 от 1964 г.., бр.77 от 1976 г.., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г.).
Документът, чиято легализация се иска, се представя от лицето, за което се отнася.
Когато документът се представя от упълномощено лице, пълномощното трябва да съдържа волята на упълномощителя за легализирането на конкретния документ.
 

Срок на извършване и такси за заверка на документи, нуждаещи се от легализация:

а) обикновена услуга – срока се определя от срока на удостоверението или преписа – 9,00 лв. за 1 брой.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/