Пропускане до съдържанието на страницата

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него

Правно основание – чл.35, ал.1, чл.37, и чл.40, ал.1, чл.54 и чл.60 от Закона за гражданската регистрация.
• Допустим заявител - приносителят на съобщението за смърт.
• Необходими документи 
o съобщение за смърт, издадено от компетентно медицински лице; 
o документ са самоличност на починалото лице;
o документ за самоличност на приносителя на съобщението за смърт;
• Безплатна услуга
• Срок на извършване – веднага.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/