Пропускане до съдържанието на страницата

Заявяване или промяна на настоящ адрес

Заявяване или промяна на настоящ адрес

• Правно основание – чл.24, ал.2 , чл. 99 във вр. с чл. 92 от Закона за гражданската регистрация и чл. 23 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

• Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

АДРЕСНА КАРТА  ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС (Изтегли)

• Срок за изпълнение и такси:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи:

1. документ за собственост;

2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;

3. други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал.3 от ЗГР (Изтегли)

 

За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 93, ал.6 от ЗГР (Изтегли)

 

За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

 

Български гражданин, живеещ в чужбина, може да заяви постоянен и настоящ адрес включително и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/