Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 20 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български граждани или поне единият от тях. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец. Когато чуждият гражданин не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага легализиран, преведен и заверен официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното му положение. В удостоверението данните за чуждият гражданин се вписват така, както са вписан в превода на представения официален документ.


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)
 

Срок за изпълнение и такси за издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

За издаване на Приложение V към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брачна дееспосбност - приложено към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/