Пропускане до съдържанието на страницата

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани с постоянен адрес в община Русе, съставени в чужбина

• Правно основание – чл.37 и чл.72 от Закона за гражданската регистрация, Раздел II, III и IVот Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
• Допустим заявител –лицето, за което се отнася, родители или законен представител, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Необходими документи:

Документите, издадени от чуждестранен местен орган, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на съответните изисквания на един от следните актове:

1. двустранните международни договори, по които Република България е страна;

2. Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г;

3. Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена;

4. Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 г. (ОВ, L 2000/1 от 26 юли 2016 г.);

5. Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

Документите, издадени от чуждестранен местен орган, се представят на длъжностното лице по гражданското състояние в оригинал.

• Безплатна услуга
• Срок на извършване – до 7 дни от датата на получаване на документа.

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/