Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за избор на член на съвета на директорите на "Общински транспорт Русе" ЕАД

понеделник, 19 септември 2022

ОБЩИНА РУСЕ

 

В изпълнение на Решение №1039, прието с Протокол №39/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе, 

ОБЯВЯВА:

 КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

на „Общински транспорт Русе“ ЕАД

 

  1. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурса ще се проведе на два етапа:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
  2. Представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период и събеседване.

Правилата за провеждане на конкурса и работата на комисията са определени с Решение №1039, прието с Протокол №39/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе.

II. Изисквания към кандидатите за член на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе” ЕАД:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са дееспособни физически лица;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока;

3. Да имат най-малко пет години професионален опит;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и/или секретар на община;

11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

III.. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Русе за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Документ за самоличност – копие;

4. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

5. Копия от документи (трудова, служебна или осигурителна книжка), удостоверяващи наличие на минимум пет години професионален опит;

6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние и удостоверение от „Център за психично здраве - Русе“ ЕООД, оригинали;

7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

8. Декларация, че са налице условията по т. II.4-13.;

9. Концепция за развитието на „Общински транспорт Русе” ЕАД за тригодишен период, в обем до 5 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да съдържа най-малко следното съдържание:

- анализ и оценка на състоянието и дейността на „Общински транспорт Русе” ЕАД;

- тенденции и възможности за развитие на „Общински транспорт Русе” ЕАД;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Общински транспорт Русе” ЕАД;

- приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи съответно по т. III. 2-8 се подават в запечатан непрозрачен плик (Плик №1).

Концепцията се представя в отделен запечатан плик (Плик №2).

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

IV. Място и срок за подаване на документите.

Документите за участие се представят в срок до 5 (пет) дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “.

V. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година се предоставя в срока, определен в т. IV. от отдел „Стопански дейности и анализи“, стая 609, VI етаж, Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. Телефон за контакти: 082/881 632 и 082/881 607.

VI. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Русе – заседателната зала, III етаж, в следния ред:

На 28.09.2022 г. от 9,30 часа – проверка на съответствието на представените документи.

На 29.09.2022 г. от 9,30 часа – представяне на Концепция за развитието на „Общински транспорт Русе“ ЕАД и събеседване с кандидатите.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/