Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе 

сряда, 12 януари 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед  №РД-01-61/11.01.2022 г.  на  Заместник-кмета  на  Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмет на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и  Решение №687, прието с Протокол №27/18.11.2021 г.  на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

            1. Публично оповестен присъствен конкурс на 07.02.2022 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” №6, ет. 3, Заседателна зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда със сутерен, с обществено-обслужващ партерен етаж, с основни височини на застрояване 10 м., 12 м. и 15 м., с конфигурация и площ на отделните етажи, както следва:

           Сутерен – 938 кв.м.

           1-ви етаж /партер/, 2-ри, 3-ти етажи – 582 кв.м.

           4-ти етаж – 550 кв.м.

           5-ти етаж – 305 кв.м.

           с обща разгъната застроена площ /РЗП/ от 3 539 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, с площ от 1 028 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно действащия регулационен план на град Русе, представляващ УПИ X-5353 в кв. 880, предмет на Акт №8163/14.03.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №44, том 6, вх. рег. №2667/15.03.2017 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, на стойност 747 933,10 лева /седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и три лева и десет стотинки/, без дължими данъци и такси. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез предоставяне в собственост на Община Русе на част от новопостроената сграда, в размер на минимум 466 кв.м. във вид на жилища по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗУТ, с площ до 70 кв.м. всяко /без идеалните части от общите части на сградата в режим на етажна собственост, гаражи и мази/, съобразно конкурсни условия, приети с Решение №687, прието с Протокол №27/18.11.2021 г.  на Общински съвет – Русе.

2.Условия на конкурса (за оценка на офертите на участниците):

            2.1. Размер на предлаганата в собственост на Община Русе площ във вид на жилища по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗУТ в новопостроената сграда, със застроена площ до 70 кв.м. всяко /без идеалните части от общите части на сградата в режим на етажна собственост, гаражи и мази/ - минимум 466 кв.м. Максимален брой точки – 70;

            2.2. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради и др. – не повече от 24 /двадесет и четири/ месеца от издаването на разрешението за строеж. Броят и вида на обектите, които ще се предоставят в собственост на Община Русе в новоизградената сграда, се определят допълнително при проектиране на жилищната сграда. Максимален брой точки – 30.

            Редът и условията за оценяване на предложенията на участниците, съобразно определените конкурсни критерии, са посочени подробно в утвърдената конкурсна документация.

            3.Вид на конкурса – публично оповестен присъствен.

4.Конкурсът за описания имот да се проведе на 07.02.2022 г. от 15,00 ч. в сградата на Община Русе, пл. „Свобода”№ 6, ет. ІІІ, Заседателна зала.

5.Срок и място за подаване на документите за участие в конкурса – до 17,00 часа на 28.01.2022 г. в Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6.

6.Депозитът за участие в конкурса е в размер на 40 000,00 лева (четиридесет хиляди лева) и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 28.01.2022 г., след закупуване на конкурсна документация. 

            7.Време за оглед на имота, обект на конкурса –  извършва се след закупуване на конкурсна документация и съгласуване с отдел „Общинска собственост и земеделие” до 17,00 ч. на 28.01.2022 г.

            8.Конкурсната документация се закупува от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, от 17.01.2022 г. до 17,00 часа на 28.01.2022 г. За получаване на конкурса документация за имота се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе или по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе.

9.При непровеждане на конкурса поради неявяване на кандидати или липса на проявен интерес, повторен публичен присъствен конкурс да се проведе на 07.03.2022 г. от 15,00 ч. в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж III, Заседателна зала.

За допълнителна информация – телефон: 0885 645 064, стая №607, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входа към ул. „Борисова”/.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/