Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга в общността „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ за лица с психични разстройства

вторник, 23 март 2021

 

О Б Щ И Н А  Р У С Е

 

О Б Я В А

 

 

 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2, т. 7 и чл. 29, ал. 3, т. 3 и чл. 64, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2  от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповеди    № РД01-300/17.03.2009 г., РД01-1537/17.12.2014 г. и РД-01-0441/13.04.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, кметът на Община Русе със своя заповед № РД-01-748/22.03.2021 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на социалната услуга в общността „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ за лица с психични разстройства в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20, с капацитет 8 (осем) места.

 

1. В конкурса могат да участват:

1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица и

1.2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.3. лицата по т.1.1. и 1.2 да имат валиден лиценз за социалната услуга „Защитено жилище“ или да са вписани в регистъра на доставчиците на социалните услуги, воден от Агенцията за социално подпомагане.

2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

         2.1. Да имат опит в предоставяне на социални услуги в общността;

         2.2. Да имат определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания.

        2.3. Да имат организационен капацитет.

        2.4. Да представят програма за развитието на социалната услуга.

        2.5. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

        2.5.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация.

        2.5.2.  са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

        2.5.3. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ за лица с психични разстройства на територията на община Русе:

3.1. Частният доставчик на социалната услуга следва да организира предоставянето на социалната услуга „Защитено жилище“ за лица с психични разстройства, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20 – в сграда, описана в акт за частна общинска собственост АОС № 6998/25.06.2013 г.

3.2. Защитеното жилище е социална услуга от резидентен тип – форма на социална услуга за пълнолетни лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната.

Услугите, предоставяни в Защитеното жилище, трябва да отговарят на стандартите за качеството на социалните услуги по чл. 105 от Закона за социалните услуги, като до приемането на Наредбата за качеството на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социалните услуги, приети до влизането в сила на ЗСУ. Целите на услугата са постигане на социално включване и придобиване или възстановяване на изгубените социални умения и навици, осигуряване на пълноценен и относително самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

3.3. Целевата  група за предоставяне  на социалната услуга са пълнолетни жени и мъже с психични разстройства, настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени. С цел превенция на институционализация социалната услуга могат ползват и лица от общността.

3.4. Капацитетът на Защитеното жилище за лица с психични разстройства е 8 (осем) места.

3.5. Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“ и всички други приложими подзаконови нормативни актове.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата

         4.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора.

        4.2. При липса на финансиране  от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на услугата  „Защитено жилище” за лица с психични разстройства като делегирана от държавата дейност, Общината се освобождава от отговорност по т. 4.1 и се прекратява договора с доставчика.

4.3 Срокът на договора е пет години, считано от датата на подписването му.

5. Документи за участие

5.1. Документи за регистрация на кандидата, заверени копия с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на кандидата:

 а) посочен ЕИК за участниците, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ за лицата, които не са регистрирани по ЗТРРЮЛНЦ.

б) лиценз, издаден от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги или удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане;

5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции.

         5.3. Списък с работния капацитет: вид и състояние на материалната база, обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, включително и обем на правата върху тях и квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга.

         5.4. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидатите за предходната година, заверен от одитор – заверено с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на кандидата. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство.

5.5. Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения пред НАП или декларация от представляващия организацията; 

5.6. Удостоверение от държавен съдебен изпълнител по седалище на кандидата и от частен съдебен изпълнител за наличие/липса на изпълнителни дела;

5.6. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т. 2.5.1.-2.5.3.

5.7. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга; график на дейностите; описание на целевата група; бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по решение на МС), начин на разходване на средствата; наличен персонал; участие на партньори за изпълнение на програмата;  стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други.

 5.8. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

 5.9.  Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

 5.10. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

6. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

6.1. На 14.05.2021 г. в 14:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи.

6.2 Процедура:

         Първи етап – Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Русе, включваща представители на общинска администрация, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

          Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” за лица с психични разстройства по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината, при спазване на утвърдените „Правила за провеждане на конкурси за възлагане изпълнението на социални услуги“, които са открити като делегирани от държавата дейности или като местни дейности на територията на община Русе, публикувани на страницата на Община Русе www.ruse-bg.eu, в секцията „За граждани“, „Социални дейности“, „Социални услуги на територията на Община Русе“. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

7. Краен срок и място за подаване на документи

Кандидатите представят документите до 12.05.2021 г., до 17:30 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Русе. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на кандидатите. Комисията изготвя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на общината в срок до три работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението ѝ.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.

         Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

9. Начин на оценяване

 Кандидатите се оценяват на база на следните критерии, съгласно чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, с относително тегло макс. 100 точки:

 9.1. Съответствие на кандидата с условията, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга „Защитено жилище“ за лица с психични разстройства – до 10 точки.

 9.2. Опит на кандидата  в предоставянето на социалната услуги „Защитено жилище“ – до 20 точки.

 9.3. Вид и състояние на материалната база, обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, включително и обем на правата върху тях и квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – до 20 точки.

 9.4. Финансова стабилност на кандидата – до 5 точки.

 9.5. Предоставена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалната услуга и прогама за развитие на качеството на социалната услуга – до 25 точки.

 9.6. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – до 10 точки.

 9.7. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – до 10 точки.

 

За повече информация:

  • Катя Петрова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“, тел. 082 881 738

 

и

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/