Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга в „Център за настаняванеот семеен тип за деца и младежи с увреждания"

петък, 14 май 2021

О Б Щ И Н А  Р У С Е

 

О Б Я В А

 

 

 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със Заповеди № РД01-390/08.04.2009 г., № РД-01-156/26.01.2011 г. и № РД-01-1492/16.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за откриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“, кметът на Община Русе със своя Заповед № РД-01-1270/13.05.2021 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане предоставянето на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“, в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, ул.“Н.Й.Вапцаров“ № 20а, с капацитет 10 (десет) места, на територията на Община Русе, 

 

1. В конкурса могат да участват:

1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица и

1.2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.3. лицата по т.1.1. и 1.2 трябва да са частни доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане с валиден лиценз за социалната услуга.

1.4. лицензът на частния доставчик не е бил отнеман на основанита по чл. 158, ал. 1 от Закона за социалните услуги.

 

2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

         2.1. Да имат опит в предоставяне на социални услуги в общността;

         2.2. Да имат определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания.

        2.3. Да имат организационен капацитет.

        2.4. да представят програма за развитието на социалната услуга.

 

2.5. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

         2.5.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация.

          2.5.3.  са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

        2.5.4. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“ на територията на община Русе:

3.1. Частният доставчик на социалната услуга, следва да организира предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“, в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Н. Й. Вапцарова“ № 20а - имот частна общинска собственост, предмет на АОС № 6861/ 04.01.2013 г.

3.2. Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.

Услугите, предоставяни в центъра, трябва да отговарят на стандартите за качество на социалните услуги по чл.105 от Закона за социалните услуги, като до приемането на Наредбата за качество на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социалните услуги, приети до влизането в сила на ЗСУ.

3.3. Целевата  група за предоставяне  на социалната услуга: деца и младежи с увреждания.

3.4. Капацитетът на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е 10 (десет) места.

3.5.Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и  други приложими подзаконови нормативни актове

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата

         4.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора.

        4.2. При липса на финансиране  от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ като делегирана от държавата дейност, Общината се освобождава от отговорност по т. 4.1 и се прекратява договора с доставчика.

4.3 Срокът на договора е пет години, считано от датата на подписването му.

5. Документи за участие в конкурса

Към заявлението за участие с посочен ЕИК/БУЛСТАТ, кандидатите прилагат следните документи:

5.1 Валиден лиценз за предоставяне на социалната услуга.

5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции.

         5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите.

         5.4. Годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година, заверен от одитор – заверено с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на кандидата. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство.

5.5. Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения пред НАП или декларация от представляващия организацията; 

5.6. Удостоверение от държавен съдебен изпълнител по седалище на кандидата и от частен съдебен изпълнител за наличие/липса на изпълнителни дела;

5.6. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т. 1.4. т. 2.5.1.-2.5.3.

5.7. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга; график на дейностите; описание на целевата група; бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС), начин на разходване на средствата; наличен персонал; участие на партньори за изпълнение на програмата;  стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други.

 5.8. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

 5.9.  Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

 5.10. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

6. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

6.1. На 09.07.2021 г. в 14:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи.

6.2 Процедура:

         Първи етап – Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Русе, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

          Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината, при спазване на утвърдените „Правила за провеждане на конкурси по чл.25, ал.2, т.7, чл.64, ал.1 и чл.67, ал.1 от Закона за социалните услуги за възлагане на управлението на социални услуги, които са разкрити като делегирани от държавата дейности илик като местни дейности на територията на Община Русе, публикувани на страницата на Община Русе www.ruse-bg.eu в секцията „За граждани“, „Социални дейности“, „Социални услуги на територията на Община Русе“. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

7. Краен срок и място за подаване на документи

Кандидатите представят документите до 06.07.2021 г., до 17:30 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Русе. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

До 14-дневен срок комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите.

Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

         Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

9. Начин на оценяване

 Кандидатите се оценяват на база на следните критерии, с относително тегло макс. 100 точки:

 9.1. Съответствие на кандидата с условията, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ – до 10 точки.

 9.2. Опит на кандидата в предоставянето на същия вид социална услуга, предмет на възлагането – до 30 точки.

9.3 Вид и състояние на материалната база, обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, когато такива се изискват за предоставяне на услугата, обем на правата върху тях и съответствие с наредбата за качеството на социалните услуги – до 10 точки.

 9.3. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услугата – до 5 точки.

 9.4. Финансова стабилност на кандидата – до 10 точки.

 9.5. Предоставена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги – до 25 точки.

 9.6. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – до 5 точки.

 9.7. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – до 5 точки.

 

        За повече информация:

Катя Петрова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности“, тел. 082/ 881 738

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/