Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за възлагане управлението на "Общински пазари" ЕООД

петък, 07 януари 2022

 

ОБЩИНА  РУСЕ

 

В изпълнение на Решение №729, прието с Протокол №28/13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе,  

ОБЯВЯВА:

 КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА

„Общински пазари” ЕООД

 

  1. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
  2. Представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период и събеседване.

Правилата за провеждане на конкурса и работата на комисията са определени с Решение №729, прието с Протокол №28/13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе.

  1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление.

3. Да имат най-малко пет години професионален опит като управител или икономист.

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Русе за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Документ за самоличност – копие;

4. Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление.

5. Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като управител, или икономист;

6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние и удостоверение от „Център за психично здраве - Русе“ ЕООД, оригинали;

7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

8. Декларация, че са налице условията по т. II., 4-13.

9. Концепция за развитието на „Общински пазари” ЕООД за тригодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Концепцията следва да бъде в обем до 5 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да съдържа най-малко следното съдържание:

- анализ и оценка на състоянието и дейността на „Общински пазари” ЕООД;

- тенденции и възможности за развитие на „Общински пазари” ЕООД;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Общински пазари” ЕООД;

- приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

 Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т. III. се подават в запечатан непрозрачен плик и се завеждат в регистър по реда на тяхното подаване.

IV. Място и срок за подаване на документите.

Документите за участие се представят в срок до 14 (четиринадесет) дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “.

V. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година, се предоставя в срок до 14 (четиринадесет) дни  от публикуването на обявлението за конкурса от отдел „Стопански дейности и анализи“, стая 609, VI етаж, Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. Телефон за контакти: 082/881 632 и 082/881 607.

VI. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Русе – заседателната зала, III етаж, в следния ред:

На 01.02.2022 г. от 9:30 часа – проверка на съответствието на представените документи.

На 02.02.2022 г. от 9:30 часа – представяне на Концепция за развитието на „Общински пазари” ЕООД и събеседване с кандидатите.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/