Пропускане до съдържанието на страницата

Наредба 21 за отпускане на еднократна финансова помощ

НАРЕДБА №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе

 

Приложение №1 - Декларация за лични данни

 

Приложение №2 - Заявление - Декларация

 

По реда на тази наредба се разглеждат искания на физически лица с постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането, с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди. Средствата се предоставят на лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер, за подпомагане на приемни семейства за почивка през календарната година и за родители/осиновители на новородено дете, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

  1. Еднократна финансова помощ се отпуска еднократно в рамките на една бюджетна година. Лицето или семейството нямат право на отпускане на помощта в три последователни години, считано от 2013 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за отпускане на еднократна финансова помощ – в свободен текст;
  • декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (по образец);
  • служебни бележки за дохода на лицето и членовете на неговото семейството от последните шест месеца, предхождащи месеца, в който се подава заявлението;
  • медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК, рецепти за изписани лекарства;
  • разходооправдателни документи в оригинал или документи, доказващи размера на необходимите средства за бъдещи разходи, които ще бъдат заплатени с отпуснатата помощ (проформа фактури, персонални оферти, удостоверения, рецепти и др.);
  • при необходимост общинска администрация изисква писмено и други документи.

Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове и кредитни институции.

 

  1. Еднократна финансова помощ за подпомагане на приемни семейства за почивка през календарната година

 

  1. Еднократна парична помощ за новородено/осиновено второ дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 2) в срок до навършване на шест месеца от раждането/осиновяването на детето. Помощта се предоставя на децата, родени след 31.12.2020 г.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

1. Лични карти на родителите – за справка;

2. Заявление - декларация (Приложение 2);

3. 2 бр. декларации (на двамата родители) за даване на съгласие за обработване на лични данни (по образец);

4. Влязло в сила решение  на съда за упражняване  на родителските права от единия от родителите при развод – заверено копие, ако е приложимо/;

5. Влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете – заверено копие), ако е приложимо;

6. Удостоверение за банкова сметка с титуляр на майката, посочен в заявлението.

 

Документите се подават на ул. "Черно море" 2, ет. 3

 

За допълнителна информация - отдел Здравеопазване: 082/881 737

                                                                                    082/881 755

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/