Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе бе одобрена за финансиране по проект за закупуване на хранителни продукти

сряда, 20 декември 2023

Община Русе кандидатства и е одобрена с проектно предложение с вх. № ЦП-ЗХП-3/ 08.12.2023 г. пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги в Община Русе“.

С писмо от Фонд „Социална закрила“ с изх.№08-796/15.12.2023 г., Управителният съвет на ФСЗ уведоми кмета на Община Русе Пенчо Милков за решението си да отпусне финансови средства в размер на 7 520,00 лв. за реализиране на проекта. Писмото е подписано от изпълнителният директор на фонда Марина Сарадинова.

Общата стойност по проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги в Община Русе“ в размер на 7 520,00 лв. /Словом: Седем хиляди петстотин и двадесет лева/, като размерът на финансиране на 1 лице за периода на програмата е до 470 лв.

В рамките на проектното предложение ще бъдат закупени дълготрайни хранителни продукти на децата в единствения в България социална услуга - Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск, управляван от Община Русе, който е с капацитет 16 непридружени  деца, които са от  Сирия, Афганистан, Еквадор, Египет и други страни.

Реализацията на проекта в периода от 20 декември 2023 г.  – 31 март 2024 г., ще подобри качественото предоставяне на социалните услуги от резидентен тип и ще доведе до подобряване качеството на живот на всеки един от включените в проектните дейности потребители, които са непридружени деца. Изпълнението на проекта ще подпомогне реализацията на приоритетите и целите, заложени в националните, регионалните и местните стратегически документи в социалната сфера.

За финансиране можеха да кандидатстват доставчици на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) - общини и лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 и чл. 30 от ЗСУ, които управляват центрове за временно настаняване, приюти, кризисни центрове за пълнолетни лица и за деца.

В тази връзка бяха одобрени още две проектни предложения на доставчици на социални услуги в Община Русе на Сдружение „Център Динамика“ и на Русенска католическа организация „Каритас“.

Повече информация за проекта можете да намерите на следния линк: https://obshtinaruse.bg/proekti-v-protses-na-izpalnenie.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/