Пропускане до съдържанието на страницата

Проекти в процес на изпълнение

 1. "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап" - повече информация 

 2. "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7"

 3. "Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“

 4. „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“

 5. "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T"

 6. "Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020 г."

 7. „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“

 8. „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе“

 9. „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“

 10. "Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в oбщина Русе"

 11. „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“

 12. "Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО – Русе"

 13. "Приеми ме 2015" - презентация, брошура

 14. "Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух" по Програма LIFE

 15. „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електробуси и тролейбуси за Община Русе“

 16. "Ефективно функциониране на Областен информационен център - Русе 2022-2023"

 17. "Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

 18. "Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания - етап 2: Предоставяне на нови услуги "Център за грижа за лица с психични разстройства" и "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" на територията на община Русе"

 19. ,,Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне’’

 20. "Грижа в дома в община Русе". Презентация. Анализ. Приложение 1. Приложение 2.

 21. "Укрепване на общинския капацитет в Община Русе"  "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Русе"     

 22. "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Русе" 

 23. "Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“                                                                             


https://www.livechatalternative.com/