Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе обяви обществена поръчка за доставка на храна за кучета и котки в Общинския приют

петък, 25 ноември 2022

      Община Русе обяви обществена поръчка с предмет: Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни.

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

     Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

     Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 21 декември. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/