Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе обяви обществена поръчка за поддържане и ремонт на градската среда

петък, 25 ноември 2022

         Община Русе обяви обществена поръчка с предмет: Поддържане и ремонт на детски, спортни и фитнес площадки, парково оборудване и елементи на градския дизайн на територията на гр. Русе.

         Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

      Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

        Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 14 декември. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/