Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе обяви обществена поръчка за доставка на система за сигнали и мобилно приложение към нея

петък, 02 юни 2023

Община Русе обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и внедряване за нуждите на Община Русе на система за сигнали (контактен център за неспешни обаждания) и мобилно приложение към нея.

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 21.06.2023г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/