Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе откри процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на специализирано медицинско оборудване

понеделник, 21 ноември 2022

Община Русе обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на специализирано медицинско оборудване по обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на медицински уреди и изделия за нуждите на ДПЛД „Приста“ към Обединено счетоводство "Социални дейности" /ОССД/.

 

Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на хидравличен лифтер за нуждите на Проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“ и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция”

 

Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети към Финансово счетоводство "Детски ясли, Детска млечна кухня и Медицинско обслужване в образованието" /ФС "ДЯ, ДМК и МОО"/“

 

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

 

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

 

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 01.12.2022г.

Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/