Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе откри обществена поръчка за доставка и монтаж на газови отоплителни устройства

понеделник, 21 ноември 2022

Община Русе обяви обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на газови отоплителни устройства за битово отопление в град Русе за основната фаза на Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ LIFE17 IPE/BG/000012 LIFE IP CLEAN AIR.

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 12.12.2022 г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/