Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе с нова екологична инициатива: ще предоставя безвъзмездно компостери на домакинства в малките населени места

вторник, 28 януари 2020

През тази година в бюджета на Община Русе са предвидени 25 000 лв. за закупуване на домашни компостери, които ще се предоставят безвъзмездно на домакинства в малките населени места.
Целта е да се покаже, че отпадъкът е ресурс, който може да бъде превърнат в полезен материал (компост). По този начин се предотвратява депонирането му, изгарянето на растителния отпадък и се затваря цикълът, в който от отпадък се произвежда почвен подобрител. Така се създават условия за отглеждане на екологично чиста продукция.
Около две трети от отпадъците, генерирани в домовете, могат да се разграждат по естествен път - хартия, картон, хранителни останки и зелени отпадъци от паркове и градини. Депонирането им допринася значително за парниковия ефект, защото биогазът, отделящ се при разграждането им, съдържа предимно метан, който е с най-мощен ефект по отношение изменението на климата. Ето защо, за намаляване на вредното въздействие върху околната среда в европейското и националното законодателство, са въведени изисквания за поетапно намаляване на биоразградимите битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране.

Домашното компостиране се приема за най-полезното и икономично решение по следните причини:
•     Намаляват се емисиите и разходите, свързани с транспортирането на биоотпадъците и готовия компост;
•     Гарантира се внимателен контрол на използваните материали;
•     Увеличава се осведомеността на потребителите по проблемите на околната среда;
•     Намалява се значително количеството на битовите отпадъци, достигащо до депата, а оттам и разходите за депониране, както и намаляване на образуването и освобождаването в атмосферата на парникови газове;
•     Ограничава се количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци, в съответствие с изискванията на екологичното законодателство;
•     Спестяват се средства, като се намалява необходимостта от закупуване на органични и минерални торове;
•     Създават се условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

Защо да компостираме?
 
Чрез правенето на собствен компост вие подпомагате себе си и околната среда. Компостирането спестява пари като намалява необходимостта от закупуването на:
- подобрители за почвата;
- изкуствен тор;
- органичен тор;
Компостирането помага на градината да расте, защото компостът:
- подобрява структурата на почвата;
- подхранва растенията и почвата ви;
- помага на почвата да задържа влага;
- е условие да се произвеждат екологично чисти плодове и зеленчуци;
Компостът подпомага околната среда, като:
- намалява количеството отпадъци, изпращани в депата;
- намалява нуждата от изкуствени химични торове;
- намалява броя на курсовете на сметосъбиращите коли до депото.

По тези причини Община Русе реши да внедри и приучи жителите да компостират в дворовете си.
Предстои изясняване на броя на компостерите, които ще бъдат закупени, и подготовка на процедура, по която ще се кандидатства за безвъзмездното им предоставяне на желаещите.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/