Пропускане до съдържанието на страницата

Общината събира мнения и предложения на граждани по предварителния проект на Генерален план за организация на движението

сряда, 31 май 2023

Община Русе подлага на обществено обсъждане предварителния проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД). Предоставя се 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение, за предложения и становища по Проекта.

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с предложенията на Изпълнителя на ГПОД по схемните решения тук.

Повече информация и подробности по схемите на предварителния проект на ГПОД могат да бъдат получени в отдел „Транспорт“, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 2, всеки работен ден от 10 до 12 ч.

Писмени становища, мнения и коментари могат да се изпращат, както следва:

на хартиен носител:

- адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6;

- на вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;

относно: „Предварителен проект на Генерален план за организация на движението“

по електронен път:

- на e-mail: mayor@ruse-bg.eu;

относно: „Предварителен проект на Генерален план за организация на движението“

Припомняме, че за Община Русе Генерален план за организация на движението последно е бил изготвян преди повече от 30 години.

Настоящият проект съдържа съществуващата организация на движението за територията на града и населените места от общината. Той е основа за усъвършенстване на системата за регулиране на движението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните особености на застрояване на населеното място. С него се предлагат строителни мероприятия за реконструкции на улици, кръстовища, монтиране на светофарни уредби, изграждане на пешеходни подлези или надлези, обособяване на зони за паркиране, развитие на велосипедна инфраструктура и други дейности за подобряване на условията на движение.

При изработването на ГПОД се измерват параметрите на движението, изследват се основните закономерности на транспортните потоци и причините за възникването и формирането им, степента на използване на транспортните площи и прилежащите им територии, и се обследва регулирането на движението. Важен аспект е определянето на конфликтните точки в движението и изследването на причините за възникването им, с цел отстраняване на рискове за безопасността.

С изготвянето на Плана се цели да се подобрят условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на Община Русе, както и подобряване пропускателната способност на уличната мрежа и намаляване задръжките на автомобилите по кръстовищата. Предвижда се подобряване на екологичните условия в града и функционирането на масовия градски обществен транспорт.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/