Пропускане до съдържанието на страницата

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

вторник, 14 юни 2022

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

            На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Благоустрояване на бл. „Иван Дечев“, бл. Елба“ и бл. Гребенец планина, гр. Русе

 

 

Местоположение на инвестиционното предложение: позмлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.5.450 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Русе, Територията е елемент от жилищната устройствена зона, част от зона с преобладаващ социален характер.

Инвестиционното предложение е свързано с извършването на благоустрояване на бл. „Иван Дечев“, бл. „Елба“ и бл. „Гребенец планина“, което включва да се благоустрои, като по подходящ и оптимален начин бъдат ситуирани  достъпи за моторни превозни средства (МПС), в т. ч. и за специализирани автомобили, както и обособяване на места за паркиране. По възможност дървесните видове да бъдат запазени. Да се вземат мерки за ограничава навлизане на МПС в зелените площи.

При разработването на проекта да се имат предвид елементите на подземната инфраструктура.

Да се осигури на нормален достъп до входовете на жилищните блокове, както и осигуряване на достатъчна носимоспособност на настилката.

 

За контакти: отдел „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ към Дирекция „Инфраструктура, строителен инвеститорски контрол“ при Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6..

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” №20, п.к. 26 и в отдел „Екология” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/