Пропускане до съдържанието на страницата

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе

вторник, 09 април 2024

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

            На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ XXII-196 в кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, община Русе

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ №63427.8.1199 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Русе, УПИ XXII-196 в кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, община Русе;

 

Целта на ПУП-ИПРЗ е създаване на устройствена основа, определяща основните функции на УПИ XXII-196 и бъдещото усвояване на територията в съответствие с предвижданията на ПУП: подобряване и създаване на обществени зелени площи чрез създаване на нов градски парк, благоустрояване и решение за функционирането и поддръжката му, включващо цялостното осъвременяване на територията и превръщането ѝ в атрактивна зона за отдих, спорт и забавление. Подобряване на качеството на градската среда, по благоприятен и природосъобразен начин, който да даде нови пространствени решения и физическо обновяване на територията.

 

За контакти: отдел „Устройствени планове и кадастър“ към Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ при Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” №20, п.к. 26 и в отдел „Екология” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

ОБЯВА(.pdf)

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/