Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 122а, ал. 5 от ЗООС и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал.5 от Наредбата за Условията и Реда за Издаване на Комплексни Разрешителни е открит обществен достъп до заявлението на издаване на ново комплексно разрешение на Община Русе

сряда, 31 май 2023

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.7, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Русе, за експлоатация на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“, попадащо в обхвата на т.5.4.  от Приложение №4 към ЗООС – Депа по смисъла на наредбата по чл.43, ал.1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 тона на денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.

Компетентен орган за вземане на решение по вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

За периода от 31.05.2023 г. до 01.07.2023 г., документацията, съдържаща се в заявлението ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Русе.

Забележки, разяснение и възражения в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Русе, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел. 02/940-64-80;

Радостина Вуцова – началник на отдел „Екология“, Община Русе, тел. 082/506 792;

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/