Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, А. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ОРГАХИМ РЕЗИНС" АД

петък, 01 декември 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 62/2022 г.)

 

От „Оргахим Резинс“ ЕАД

 

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

  • Изграждане на система за озониране към инсталация за производство на синтетични смоли – по уведомление с Вх. № АО – 5653/10.11.2023 г. Новото ИП е свързано с модернизация на системата за пречистване на емисиите от технологичния процес към съществуващите санитарни колони с използването на озон;
  • Изграждане на инсталация за термична оксидация – по уведомление с Вх. № АО – 5654/10.11.2023 г. Новото ИП е свързано с термична оксидация на отпадните води от технологичните процеси.

    

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

  Приложение:

     1. Информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/