Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "Еко Русе Уейст Кълекшън" ЕООД

сряда, 23 ноември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 62/2022 г.)

От

„Еко Русе Уейст Кълекшън“ ЕООД

 гр. Русе, ул. „Рила“ №9, ет. 1

                                                

 

                                                  СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

       Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

 

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

  Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/