Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител Инвест Стил ЕООД

понеделник, 18 юли 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн.

ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.)

 

От

„Инвест Стил“ ЕООД

гр. Русе, ул. „Адмирал Рождественски“ № 48 Б

                                               

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Добавяне на нови отпадъци за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13 на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Западна промишлена зона“

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/