Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "Керос България" ЕАД

вторник, 18 октомври 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 62/2022 г.)

От

„Керос България“ ЕАД

гр. Русе, ул. „Свети Спиридон“ №11

                                                ЕИК: 131404117

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

       Изграждане на площадкова инсталация за пропан-бутан за нуждите на производствените мощности на дружеството. Инсталацията ще се състои от един резервоар с обем 34 куб. м и четири резервоара с обем 8 куб. м. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

 

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

  Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/