Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

вторник, 10 май 2022

О Б Я ВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

 

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6

 

 

У В Е Д О М Я В А

 

            Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за “Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.178.114 и 63427.178.54 по КККР на гр. Русе и инвестиционно предложение за  изграждане на „Буферен паркинг“ в обхвата на  същите имоти”.

ПИ 63427.178.114 и ПИ 63427.178.54 по КККР на гр. Русе са урбанизирана територия с установен начин на трайно ползване "за друг вид застрояване". Имотите са незастроени, разположени в източната периферия на гр. Русе, източно от бул. „България“ и западно от ЖП линията за Румъния.

Настоящото инвестиционно намерение предвижда: Чрез ПУП-ПРЗ да се образуват два нови урегулирани поземлени имота  /УПИ/ ХХІV и ХХV в кв. 905, по плана на гр. Русе. С ПУП за застрояването ще се определи зона „Смесена многофункционална зона – разновидност 1“ (Смф1), съгласно ОУП на Община Русе, одобрен с Решение № 304, прието с Протокол № 14/19.11.2020г. на Общински съвет – Русе и отреждане “за обществено обслужващи и търговски дейности” по чл. 4, ал. 7, т. 7 от Наредба № 7/2003г. към ЗУТ. С плана за застрояване ще се предвиди свободно застрояване, с ограничителни линии на застрояване  и устройствени показатели: Плътност на застрояване до 60%, Коефициент за интензивност на застрояване – 2.5, Процент на озеленяване – мин. 20%, Максимална кота корниз – 15 м.

Предвидено е в рамките на плана да се изгради „Буферен паркинг“ в обхвата на ПИ 63427.178.114 и ПИ 63427.178.54 по КККР на гр. Русе, ведно с пътна връзка за обекта, външно ел. захранване, водопроводно и канализационно отклонения. 

Основна роля на обекта е да осигурява изчакването на тежкотоварни автомобили, автобуси и други ППС, преди преминаването им на границата с Румъния през „Дунав мост 1“. По този начин трябва да се освободят улиците, съвпадащи по трасе с главен път І-2 (Е70) от колони изчакващи (бавно придвижващи се) автомобили, които създават затруднения и многобройни рискове за безопасността на движението в гр. Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Русе, или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/