Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС И ЧЛ. 4, АЛ. 1 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

вторник, 21 ноември 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 102/2022 г.)

От

 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД   

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Преустройство на газови инсталации. Монтаж на резервоар V=54м³ и газови инсталации на втечнени въглеводородни газове (ВВГ) пропан бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база, кв. Средна кула, общ. Русе, с местоположение ПИ 63427.10.1812 по КК и КР на гр. Русе, кв. Средна кула.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/