Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда - ЗООС и чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител Георги Георгиев

вторник, 01 ноември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

                                            

                                               ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

                                        

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10902 до о.т. 10904 и План за регулация на застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.8.17 по КККР на гр. Русе, кв. 3015, гр. Русе, общ. Русе и изграждане на ФЕЦ.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/