Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС И ЧЛ. 4, АЛ. 2 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ОЛЕКС КЪНСТРУКШЪН СЪРВИЗ" ЕООД

понеделник, 01 април 2024

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 102/2023 г.)

От

                                            

                                                                                     

„ОЛЕКС КЪНСТРУКШЪН СЪРВИЗ“ ЕООД   

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.41 по КККР на гр. Русе.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/