Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 на наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "Астра Биоплант" ЕООД

четвъртък, 19 януари 2023

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок“ към съществуващо складово стопанство в ПИ с идентификатор 47336.82.17, УПИ LXV по плана на ТМ АД – гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе“.

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/