Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1, от Закона за опазване на околната среда и предвид разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "СИРИУС СТАР БГ

сряда, 22 февруари 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

                                            

                                           „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Увеличаване количество отпадък с код 06 01 01* в разрешително за дейности с отпадъци № 10-ДО-625-05 от 20.12.2017 г.“, с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.460.1, с площ 328 кв. м., разположена на територията на ПИ с идентификатор 63427.3.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/