Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД

петък, 10 декември 2021

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 27 ноември 2020г.)

От

„СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ“ ЕАД

гр. Русе, бул. „Тутракан“ №71

ЕИК: 117001983

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ I-84 Сос, кв. 1044, ИПЗ, по плана на гр. Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 63427.128.84 по КК и КР на гр. Русе, за определяне на „Смесена многофункционална зона“ от разновидност 2 (Смф 2) и създаване на устройствена основа за изграждане на паркинг за тежкотоварни автомобили“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/