Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "Оберьостерайхише Биодизел Бълг

вторник, 01 ноември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

                                            

                                               

                          „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД

                                       гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Реконструкция на горивна уредба на 2 бр. парни котли-изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежа“ в УПИ LX по плана на град Мартен, община Русе.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/