Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, с възложител "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

петък, 19 август 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 21/2021 г.)

От

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД

гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ №14

ЕИК: 202920330

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“, с местоположение поземлен имот с идентификатор номер 63427.10.1812 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Къкрина“.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/