Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител "ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

сряда, 07 септември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн.

ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.)

 

От

                                     „ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

                                    гр. София 1849, район Кремиковци,

                                   ул. „Свети Георги Победоносец“ № 1А

                                                                               

                                             СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от МПС и ИУМПС, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков“№3.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/