Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител "ФЛАЙ ПАУЪР" ЕООД

сряда, 13 юли 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 21/2021 г.)

От

                                              „ФЛАЙ ПАУЪР“ ЕООД

                                             гр. Русе, ул. Боримечка 43

                                               

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Изграждане на иновативна Инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди с мощност на входа 19,8 MWh”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе.

         

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/