Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

четвъртък, 02 март 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

                                            

      ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

 „ЖЕЛЕЗОПЪТНА       ИНФРСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.74.62 (идентичен с 63427.74.40), 63427.96.2, 63427.96.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/