Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "КЕМСТИЙЛ" ЕООД

сряда, 23 ноември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

                                            

                                              „КЕМСТИЙЛ“ ЕООД

              гр. София, общ. Столична, р-н Оборище, ул. „Чумерна“ №25

                                        

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWp, разположена на покрива на новоизградена сграда“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1365 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/