Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА РУСЕ

понеделник, 21 август 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 96/2022 г.)

От

                                           

                                                ОБЩИНА РУСЕ

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Почистване и продълбочаване на открит отводнителен канал преминаващ през урбанизираната територия на с Червена вода, Община Русе“ от ул. „Пирин“ до 100 м. от моста, свързващ главен път – с. Червена вода – с. Ново село.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/