Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "Дани - Н - Николова" ЕООД

понеделник, 20 юни 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 21/2021 г.)

От

                                       „Дани -  Н - Николова“ ЕООД

                            гр. Русе, ул. „Слави Шкаров“ №7, вх. 2, ет.1

                                               

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/