Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "ТИТИ ЛОГИСТИК" ЕООД

четвъртък, 29 септември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

„ТИТИ ЛОГИСТИК“ ЕООД

гр. Русе, ул. „Търговска“ №1

ЕИК: 204098691

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Сграда с магазини за промишлени стоки и външни ВиК отклонения, находящи се в УПИ II-5396, кв. 876, гр. Русе“

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/