Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за инвестиционно предложение за парково "Парково осветление в парк, намиращ се между ул.Николаевска и ул. Антим първи, гр. Русе"

сряда, 22 май 2024

О Б Я ВА

От Община  Русе, гр. Русе, пл. „Свобода” №6,

ЕИК 000530632, представлявана от

Пенчо Милков - Кмет

                                                                                           

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ В ПАРК, НАМИРАЩ СЕ МЕЖДУ УЛ. НИКОЛАЕВСКА И УЛ. АНТИМ ПЪРВИ (ПЛ. „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“), ПИ 63427.2.4918, ГР. РУСЕ“.

            Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6 или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/