Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения

Подбор по документи и събеседване

петък, 14 януари 2022

за специалисти по строително инженерство, строителство на сгради и съоръжения, водоснабдяване и канализация, пътно строителство, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, архитектура, геодезия, картография и строителни техници, ел. техници, геодезисти, картогр


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „Дрибак 4,5“ в землището на с. Николово

вторник, 11 януари 2022

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „Дрибак 4,5“ в землището на с. Николово


Съобщение на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител ЕТ "КРИСТАЛ - П - 92 - ПЛАМЕН ДОБРЕВ"

петък, 07 януари 2022

Разширяване на дейността на съществуваща площадка, чрез промяна на количествата на вече разрешени отпадъци“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, с възложител ОБЩИНА РУСЕ

сряда, 05 януари 2022

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе и изграждане на две сгради за социални грижи


Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "ИНВЕСТ СТИЛ" ЕООД

сряда, 05 януари 2022

Добавяне на нови отпадъци, за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13, на съществуваща площадка за третиране на отпадъци с Разрешителен документ №10-ДО-621-05/18.09.2019 г. и с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от "ТК Оргахим - Русе"

четвъртък, 30 декември 2021

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от "ТК Оргахим - Русе"


https://www.livechatalternative.com/