Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения

Конкурс за длъжността „Главен инспектор” в отдел “Строителен контрол“

петък, 21 юни 2024

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 68 от 10.06.2024 г. на Кмета на Община Русе
Конкурс за управление на социалната услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“

вторник, 16 април 2024

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповед № РД-01-0822/12.07.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията за соци


Обява за възлагане на управление на социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“

вторник, 16 април 2024

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповед № РД-01-1930/07.10.2022 г., на изпълнителния директор на Агенцията за социhttps://www.livechatalternative.com/